Portal - Będzin
polski Strona główna / Pedagog szkolny
Historia szkoły
Patron
Oferta
Kontakt
Kadra
Świetlica
Kalendarz roku
Liga Matematyków
Wydarzenia
Galeria 50 - lecia
Dokumenty
Plan lekcji
Koła
Galeria
Przewodnik po szkole
Samorząd ucz.
RADA RODZICÓW
BEZPIECZEŃSTWO
PRAWA DZIECKA
Sport
Biblioteka
Zespół Teatralny
Koło naukowe polonistów
Klub Turysty
SUS
PIERWSZAKI
COMENIUS
Literacki Atlas
Klub UNICEF
Ekologia w szkole
Wolontariat
Pedagog szkolny
Rozkład dzwonków
Dla uczniów
Dla rodziców
Dla nauczycieli
Giełda podręczników
FORUM
Pedagog

„Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu.”

                                                                                                             Mark Twain

 Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

„Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń”

 

Zadania pedagoga szkolnego:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom , w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych
  z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
 • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
 • Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
 • Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych oraz integrację uczniów klas specjalnych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu
  z pedagogiem szkolnym.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: MZS nr4