Portal - Będzin
polski Strona główna / Dokumenty
Historia szkoły
Patron
Oferta
Kontakt
Kadra
Świetlica
Kalendarz roku
Liga Matematyków
Wydarzenia
Galeria 50 - lecia
Dokumenty
Plan lekcji
Koła
Galeria
Przewodnik po szkole
Samorząd ucz.
RADA RODZICÓW
BEZPIECZEŃSTWO
PRAWA DZIECKA
Sport
Biblioteka
Zespół Teatralny
Koło naukowe polonistów
Klub Turysty
SUS
PIERWSZAKI
COMENIUS
Literacki Atlas
Klub UNICEF
Ekologia w szkole
Wolontariat
Pedagog szkolny
Rozkład dzwonków
Dla uczniów
Dla rodziców
Dla nauczycieli
Giełda podręczników
FORUM
wzór zgłoszenia do klasy I gimnazjum
zasady rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016
zasady rekrutacji uczniów do SP na rok szkolny 2015/2016
MZS nr 4 w Będzinie

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050.70.2015

Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.02.2015 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia: ………………..………..    

 

 
 

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej

w  Gimnazjum nr 6[1] w Będzinie

na rok szkolny  2015/2016

 

 

1. Dane kandydata:

 

Imiona i nazwisko kandydata

 

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

PESEL kandydata[2]

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów kandydata:

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych – o ile je posiada  

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych – o ile je posiada 

 

 

 

 

 

3.    Dodatkowe dołączone do zgłoszenia informacje o kandydacie[3]:

 

Rodzaj informacji o kandydacie

informacja o stanie zdrowia 

 

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

potrzeba szczególnej opieki

 

stosowana dieta

 

zalecenia lekarskie

 

 

 

4.    Oświadczenie wnioskodawcy:

 

1.    Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu oraz w załącznikach są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.[4]

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i załącznikach do zgłoszenia dla celów związanych z przyjęciem kandydata do szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

Będzin, dnia ................................                                   ….....................................................

                                                                                                      (czytelny podpis matki/opiekunki 

 

 

                                                                                        .........................................................                                             

             (czytelny podpis ojca/opiekuna)

 

 

5.    Pouczenie

 

1.    Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata z urzędu do szkoły obwodowej, przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2.    Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1, 2 zgłoszenia, jest obowiązkowe.

3.    Art. 20z ustawy o systemie oświaty wprowadza możliwość podania innych danych w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podanie danych w załącznikach, zgodnie z wykazem zawartym w pkt 3 wniosku, nie jest obowiązkowe.

4.    Zgodnie z art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

5.    Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum należy przedłożyć – w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty – do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 [1] Wpisać pełną nazwę obwodowej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

[2] W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

[3] Wpisać w odpowiedniej rubryce „x”.

[4] Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: MZS nr4