Portal - Będzin
polski Strona główna / Historia szkoły / Miejski Zespół Szkół nr 4
Historia szkoły
Patron
Oferta
Kontakt
Kadra
Świetlica
Kalendarz roku
Liga Matematyków
Wydarzenia
Galeria 50 - lecia
Dokumenty
Plan lekcji
Koła
Galeria
Przewodnik po szkole
Samorząd ucz.
RADA RODZICÓW
BEZPIECZEŃSTWO
PRAWA DZIECKA
Sport
Biblioteka
Zespół Teatralny
Koło naukowe polonistów
Klub Turysty
SUS
PIERWSZAKI
COMENIUS
Literacki Atlas
Klub UNICEF
Ekologia w szkole
Wolontariat
Pedagog szkolny
Rozkład dzwonków
Dla uczniów
Dla rodziców
Dla nauczycieli
Giełda podręczników
FORUM
MZS 4 w Będzinie
 
Miejski Zespół Szkół nr 4 w Będzinie powstał 1 września 2002 r. w wyniku połączenia
Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6.
 

 
Dyrektor MZS 4 w latach 2002- 2006
mgr Krystyna Antosik 
Wicedyrektorzy: mgr Barbara Karcz , mgr Jadwiga Sowińska

Od 3 września 2001 r. szkoła dysponuje nowoczesną halą sportową, która udostępniana jest na działalność rekreacyjno- sportową, również społeczności miasta Będzina.
Pozostałą bazę dydaktyczną stanowią 2 pracownie komputerowe podłączone do internetu, pracownie specjalistyczne, biblioteka, świetlica, stołówka oraz mała sala gimnastyczna.
W celu rozwijania zainteresowań uczniów prowadzone są w Zespole koła: sportowe, choreograficzne, plastyczne, komputerowe, polonistyczne, matematyczne, teatralne, redakcyjne i Klub Europejski.
W zakresie działań dydaktycznych w Zespole prowadzona jest działalność innowacyjna w dziedzinie regionalizmu, informacji czytelniczo-medialnej oraz małe formy teatralne.
Zadania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w ramach programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, jak również działalności świetlicy socjoterapeutycznej.
Zespół utrzymuje różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację imprez środowiskowych i integracyjnych. Uczniowie posiadają liczne osiągnięcia i wyróżnienia w nauce i sporcie na szczeblu miasta, województwa i ogólnopolskie, promując szkołę i miasto Będzin.
 
Od 1999 r. MZS 4 współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie , wówczas to przystąpiono do działań związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły, do Szkoły uczącej się (SUS) - programu dla szkół aktywnych, odważnych i zdecydowanych przeprowadzić skuteczne zmiany, które doprowadzą do poprawy jakości i efektywności działania oraz nauczania. W dniu 23 maja 2003 r. MZS nr 4 w Będzinie uzyskał certyfikat "Szkoła Ucząca Się".
 
Działano aktywnie w ramach programu "Moja Szkoła w Unii Europejskiej", nauczyciel z naszej szkoły uczestniczył w Seminarium Rady Europy w Wiedniu, będąc tam jedynym uczestnikiem z Polski. Szkołą jest otwarta na nowoczesne działania, znaną w środowisku z wysokich wyników dydaktycznych, co potwierdzają rodzice spoza obwodu Zespołu chętnie przysyłając swoje dzieci zarówno do szkoły podstawowej jak i gimnazjum.
17 październik 2006 r. w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Będzinie odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Noblistów Polskich oraz wręczenia sztandaru.

 
 
Uroczystość rozpoczęto poświęceniem sztandaru w kościele p.w. N.P. N.M.P. w Łagiszy, a potem dalszą część oficjalną kontynuowano w budynku szkoły. Mottem ceremonii były słowa Jana Pawła II "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".Uczestnicy szkolnego święta mieli okazję zobaczyć program artystyczny, w którym przybliżono sylwetki wszystkich polskich laureatów prestiżowej Nagrody Nobla.
 
Dyrektorem  MZS nr 4 pełniącym obowiązki od stycznia 2007 do sierpnia 2007 była: mgr Renata Zając.
 
 
Od września 2007 r. obowiązki dyrektora, wyłonionego na drodze konkursu, przejęła mgr Halina Rybak-Gredka.

Dyrektor MZS 4 w latach 2007- 2012
mgr Halina Rybak-Gredka
Wicedyrektorzy:
mgr Barbara Karcz (w latach 2007- 2011)
 mgr Małgorzata Chwalba (w latach 2007- 2008)
mgr Artur Polak (w latach 2009- 2012)
mgr Ewa Gwiazda (w latach 2011- 2012)


Informacje o działaniach i osiągnięciach w tej kadencji:
BAZA PLACÓWKI
1. Utworzono: pracownie z funduszy pozyskanych od sponsorów, środków unijnych i dochodów własnych m.in. fizyczno-chemiczną im. Marii Skłodowskiej-Curie, polonistyczną pod patronatem prof. Włodzimierza Wójcika, 2 pracownie matematyczne, multimedialną, kształcenia zintegrowanego; nowocześnie wyposażoną świetlicę szkolną; dwuczęściową salę stanowiącą infrastrukturę zapewniającą klasom 1-szym SP i przyjętym do szkoły sześciolatkom odpowiednie warunki; plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
2. Przeprowadzono remonty: pokrycia dachowego budynku szkolnego, pomieszczenia wejściowego do budynku szkoły, holu na parterze budynku i przewiązki, szatni dla pracowników, 10 sal lekcyjnych. Pomalowano wiele powierzchni w placówce m.in. korytarze szkolne (II piętro, wejście do gimnazjum), aulę, bibliotekę, jadalnię, kuchnię, sekretariaty i pomieszczenia pracowników, pomieszczenia i szatnie hali sportowej, salę korekcyjną, wyremontowano parkiety w 6 pomieszczeniach szkolnych (aula, klasy).
3. Wyposażono placówkę m.in. w: meble do 10 pomieszczeń szkolnych, 4 tablice multimedialne, komputery, laptopy, rzutniki, telewizory, ksero, tablety itd. miejsce zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.
4. Dbano o tereny zielone, dokonano wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu sąsiadów, nasadzano nowe rośliny i kwiaty, w parku powstał pomnik "Niezapominajka".
DZIAŁANIA
1. Nauka i wychowanie:
 Szkoła realizowała zadania dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz planem pracy szkoły, podstawę programową, wdrożyła nową podstawę programową w SP i G, szkolny program wychowawczy, program profilaktyczny, SPE w SP i gimnazjum oraz godziny wynikających z art. 42 KN, przykładając dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia stara się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
 Uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w nauce, co potwierdzają wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które w skali staninowej plasują szkołę powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, EWD zmierzała w stronę szkoły sukcesu i szkoły wspierającej ucznia.
 Uczniowie maieli liczne osiągnięcia i wyróżnienia w sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie i międzynarodowe, promując szkołę i miasto. W 2008 r. utworzono w gimnazjum klasę sportową: grupa szermierki i siatkówki. Podobna klasa funkcjonuje od 2010 r. w szkole podstawowej.
 Szkoła była organizatorem konkursów na szczeblu miasta i powiatu m.in. Liga Matematyków oraz wielu miejskich, powiatowych i rejonowych imprez sportowych.
2. Realizowane projekty
 z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie m.in. : Szkoła Ucząca Się (organizacja II Panelu SUS, certyfikat "Szkoły Uczącej Się" na lata 2009-2011 po II Panelu), Literacki Atlas Polski (rok szk. 2007/08), Patrz i zmieniaj (2009 r.), Nauczycielska Akademia Internetowa (2008-2010),
 Akademia Uczniowska wdrażany przez MEN Program CEO, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach EFS. W ramach projektu w szkolnych kołach naukowych realizowane są zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasach gimnazjalnych. Uczniowie przeprowadzają obserwacje i eksperymenty, przygotowują projekty, rozwijają kompetencje kluczowe.
 „Wygraj swoją przyszłość” finansowanego z EFS,  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Dzieci chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Nauka połączona z zabawą daje im wiele satysfakcji i radości);
 międzynarodowy projekt w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół pod tytułem ‘Tell Tale Thrills” czyli „Opowieści Dziwnej Treści”, w którym uczestniczą następujące szkoły: Umitkoy Anadolu Lisesi – Turcja – koordynator; Miejski Zespół Szkół nr 4 – Polska; Istituto Tecnico Commerciale Statale ‘Maria Lazzari’ – Włochy; Lycee Jean Moulin – Francja.
 Z UNICEF m.in. „Na ratunek dzieciom w Kongo”, „Szkoła z prawami dziecka”, który został opracowany w związku z przypadającą 20 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.
 Inne projekty m.in.: Młodzieżowa Akcja Obywatelska: „20 lat wspólnie”, Comenius Regio
3. Inne działania i sukcesy
 W 2009 roku MZS nr 4-SP 9 zgłosiła do MEN gotowość placówki związaną z obniżaniem wieku szkolnego. Weryfikacji danych dotyczących warunków i sposobu realizacji oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2009/2010 dokonało Kuratorium Oświaty w Katowicach/Delegatura Sosnowiec, w oparciu o ustalone obszary związane z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji przygotowania szkoły do przyjęcia 6-latków. Dane o szkole zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa, witryna „6-latku witaj w szkole '', w zakładce Dobre praktyki. Szkoła posiada wysoki odsetek 6-latków w klasach pierwszych.
 Zespół utrzymywał różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację integracyjnych imprez środowiskowych m.in. „Łagiskie Impresje Majowe”, „Wielkie Bale w Królewskim Mieście”, obchody 50-lecia szkoły, miejska inauguracja roku szkolnego oraz różne imprezy okolicznościowe.
 Szkoła podjęła się Adopcji Serca (pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce).
 Wolontariat prowadzi systematyczne działania w Ośrodku Stowarzyszenia Dzieciom Będzina „Jesteśmy razem”, skupiając młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby innych.
 W kwietniu 2012 roku, po 3 latach przygotowań i weryfikacji KO szkoła zgłosiła swą gotowość do ubiegania się o prestiżowy Znak Jakości Interkl@sa.
 Promocja szkoły m.in. poprzez prowadzenie szkolnej witryny oraz artykuły w prasie i newsy na różnych stronach internetowych.
 Skutecznie pozyskiwano uczniów spoza obwodu.
 Szkoła uczestniczyła w programach dożywiania: Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”, brała udział w wielu programach m.in. „Szkoła bez przemocy”,
 Współpraca z Radą Rodziców, sponsorami, przyjaciółmi szkoły, organizacjami pozarządowymi była bardzo dobra.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: MZS nr4